Řízení kvality

Řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Od roku 2008 je vytvořen integrovaný systém managementu (ISM) I&C Energo a.s. který v sobě integruje Systém managementu kvality, Systém environmentálního managementu a Systém managementu bezpečnosti práce.

Integrovaný systém managementu byl v roce 2008 úspěšně prověřen recertifikačním auditem, provedeným mezinárodně uznávanou certifikační organizací Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.

Integrovaný systém managementu je na základě strategických rozhodnutí společnosti budován, udržován a zdokonalován v souvislosti s měnícími se potřebami, cíli, poskytovanými produkty, definovanými procesy a změnami organizační struktury společnosti.

Základní principy integrovaného systému managementu jsou deklarovány Politikou integrovaného systému managementu I&C Energo a.s. vyhlášenou vedením I&C Energo a.s v souladu se Strategií I&C Energo a.s.
Systém managementu kvality

I&C Energo je certifikovanou společností dle ISO 9001:2015 (auditem z února 2009). Systém managementu kvality byl ve společnosti zaveden již v roce 1999 podle standardů norem řady ISO 9000. Vychází z legislativních požadavků a respektuje potřeby zákazníků.

Systém je pravidelně kontrolován zákaznickými audity. Kvalita uplatňovaného systému managementu kvality I&C Energo je deklarována zákazníkům prostřednictvím hlavních procesů systém managementu společnosti – Investiční dodávky, Servis a Optimalizace provozu energetických zdrojů a inženýring.

Politika kvality I&C Energo a.s. je součástí Politiky integrovaného systému managementu.

 

Systém environmentálního managementu - Ochrana životního prostředí

Mezi priority společnosti neodmyslitelně patří ochrana životního prostředí. Důkazem toho je důsledné naplňování požadavků systému environmentálního managementu (EMS), certifikovaného dle ISO 14001:2015 certifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Systém EMS byl v roce 2006 integrován se systémem managementu jakosti.

Environmentální politika I&C Energo je součástí Politiky integrovaného systému managementu. Deklaruje základní závazky společnosti I&C Energo k ochraně životního prostředí, mezi které patří:

Šetrnost k životnímu prostředí
Všechny aktivity společnosti jsou vykonávány s ohledem na životní prostředí a jeho udržitelný rozvoj a jsou trvale přezkoumávány z hlediska dopadů na životní prostředí s cílem jejich minimalizace.

Respektování zákonných, jiných a obecně platných předpisů uplatňovaných v rámci ochrany životního prostředí

Ovlivňování zaměstnanců a obchodních partnerů
Společnost posiluje vědomí odpovědnosti zaměstnanců za stav životního prostředí a vytváří předpoklady pro šetrné chování k životnímu prostředí; tento postoj prosazuje a požaduje i u svých dodavatelů.

 

Systém managementu bezpečnosti práce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Nedílnou součástí systému managementu je řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které přispívá k naplnění legislativních a dalších požadavků, minimalizaci rizik poškození zdraví zaměstnanců a zlepšení pracovních podmínek. Začátkem roku 2009 byl systém managementu BOZP úspěšně certifikován dle požadavků ČSN OHSAS 18001:2008 a stal se součástí integrovaného systému managementu.

Politika BOZP je integrována do Politiky integrovaného systému managementu a deklaruje základní závazky společnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:

Dát stejnou prioritu bezpečnosti a ochraně zdraví jako ekonomickým, provozním a jiným hlediskům
Všechny aktivity společnosti jsou vykonávány s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i veřejnosti, ochranu životního prostředí a majetku a jsou trvale přezkoumávány z hlediska dopadů na zdraví zaměstnanců i veřejnosti s cílem jejich minimalizace.

Respektovat zákonné a obecně platné předpisy uplatňované v rámci BOZP

Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců a dodavatelů za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zvyšování úrovně BOZP

Investiční dodávky

Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

chci vědět více

Optimalizace energetických výroben

Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

chci vědět více

Servis

Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

chci vědět více